Mikromuovikohu on vasta muovihaasteiden jäävuoren huippu

Muovit ovat sekä luonnonsuojelullinen, teknologinen, sosiaalinen, terveydellinen että lainsäädännöllinen haaste. Ne voivat osoittautua vitsaukseksi, ellei luontoon pääsyn estämiseen, tehokkaaseen kierrättämiseen ja uusiin turvallisiin muovimateriaaleihin löydy kokonaisvaltaista halua ja pyrkimystä, Itä-Suomen yliopiston tutkimusinfrastruktuurijohtaja Arto Koistinen kirjoittaa. VAPAA LUKUOIKEUS

Arto Koistinen Itä-Suomen yliopisto
"Kiertotalouden näkökulmasta kierrätyksen hyödyt toteutuvat vasta, kun talteen kerätty muovi on puhdistettu ja prosessoitu uusioraaka-aineeksi sekä edelleen hyödynnetty uusien tuotteiden valmistuksessa."

Muoveja tuotetaan yhä enemmän ja käytetään niin monimuotoisesti, että niiden päätyminen ympäristöön on vääjäämätöntä. Mieltämme ovat järkyttäneet esimerkiksi kuvat valtameristä, joissa linnut ja nisäkkäät kuristuvat muoviroskaan tai uutiset Texasin kokoisesta Tyynen valtameren jätepyörteistä.

On arvioitu, että jo tällä hetkellä valtamerissä on 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa. Määrä vain kasvaa globaalisti muovin puutteellisen kierrätyksen ja muovituotteiden pilkkoutumisen johdosta. Autonrenkaat kuluvat, maalit hilseilevät, ja sade huuhtoo pienet mikromuovikappaleet lopulta järviin, meriin ja pohjamutiin vesieliöiden kiusaksi. Lopulta merissä on enemmän muovipartikkeleita kuin kaloja.

On vääjäämätöntä, että myös me ihmiset altistumme muoveille, mikromuoveille ja muovien lisäaineille mm. tekstiilien, pölyn ja ravinnon kautta. Pessimistisimmän arvion mukaan kehoomme päätyy jopa viisi grammaa muovia viikossa.

Mikromuoveista kudosvaurioita,
tulehdusreaktioita, aineenvaihduntahäiriöitä,
myrkkyjen kertymistä elimistöön…

Mikromuoveiksi nimitetään yleisesti alle viiden millimetrin kokoisia muovipartikkeleita. Ne voivat olla tarkoituksellisesti valmistettuja, ns. primäärisiä mikromuoveja kuten teollisuudessa tai kosmetiikassa käytetyt rakeet ja muovituotteiden valmistuksessa käytettävät granulat. Sekundäärisiä mikromuoveja puolestaan syntyy isojen muovikappaleiden pilkkoutumisen seurauksena.

Vaikka yksiselitteisiä todisteita mikromuovien terveyshaitoista ei ole, tutkijat ja globaalit järjestöt vaativat riskien välttämiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisia toimia estää muovia päätymästä luontoon.

Vesiympäristössä mikromuovien on todettu vaikuttavan haitallisesti useisiin eri ravintoverkon tason eliöihin. Yksilötasolla mikromuovien päätyminen eliöiden elimistöön voi aiheuttaa kudosvaurioita sekä vähentää kasvua ja elinkykyä. Hormonihäirikkö-kemikaalit heikentävät lisääntymiskykyä, minkä vaikutukset voivat laajeta kokonaisiin eliöyhteisöihin.

Koe-eläintutkimusten ja solukokeiden perusteella mikromuovit voivat aiheuttaa tulehdusreaktioita, aineenvaihdunnan häiriöitä tai muita myrkytyksenkaltaisia vaikutuksia. Joidenkin muovien valmistuksessa käytettyjen kemiallisten yhdisteiden tiedetään olevan jopa elimistöön kertyviä myrkkyjä.

Nanomuovit pystyvät läpäisemään
ihmiskehon puolustusmekanismeja

Ihmisten kokemista haittavaikutuksista ei ole toistaiseksi juurikaan tietoa. Pitkäkestoinen ja kumuloituva altistus ei kuitenkaan voi olla vaikuttamatta myös luomakunnan kruunuun.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Itä-Suomen yliopistossa selvittää muovien ja niistä liukenevien kemiallisten yhdisteiden vaikutusta suoliston mikrobeihin. Suolistobakteerien on todettu olevan yhteydessä myös aivojemme hyvinvointiin. Tuoreet tutkimustulokset solukokeilla vahvistavat epäilyjä tavallisten muovien aiheuttavan korkeilla pitoisuuksilla haitallisia vaikutuksia ihmissoluihin.

”Nanomuovit kulkeutuvat maaperästä kasveihin ja edelleen ravintoketjun myötä mahdollisesti myös ihmisiin.”

Muoveista peräisin olevien vaikutusten todentaminen hankaloituu edelleen puhuttaessa nanomuoveista. Viime vuonna julkaistu tutkimuksemme todistaa, että nanomuovit kulkeutuvat maaperästä kasveihin ja edelleen ravintoketjun eri tasojen eliöihin – siis mahdollisesti lopulta myös ihmisiin. Nanomuoveja on jo löydetty ihmisen verestä, eli niillä on kyky läpäistä ihmiskehon puolustusmekanismeja.

Tarvitaan asennemuutos
ja kokonaisvaltainen tahtotila

Eurooppa on sitoutunut muovin käytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen. EU-tasolla on annettu direktiivejä mm. merien roskaantumisen ja kertakäyttöisten muovituotteiden rajoittamiseksi. Suomen kansallisen muovitiekartan merkittävimmät toimenpiteet ovat muovien käytön vähentäminen, uusien materiaalien kehittäminen muovin korvaamiseksi ja muovin kierrätyksen tehostaminen.

Säätelyyn vastaaminen vaatii kuitenkin merkittäviä asennemuutoksia yhteiskunnassa ja panostuksia teollisuudessa. Olemmeko tähän valmiita pelkästään mikromuovikohun takia. Luultavasti emme!

Niinkin hyödyllinen ja käyttökelpoinen materiaali kun muovi onkin, se voi osoittautua nyky-yhteiskunnan vitsaukseksi, mikäli haittojen torjumiseen ei satsata riittävästi. Kyseessä on sekä teknologinen, sosiaalinen että lainsäädännöllinenkin haaste, jonka ratkaisuun on löydettävä kokonaisvaltainen tahtotila, jonka keskiössä ovat niin yksittäiset ihmiset, julkishallinto kuin teollisetkin toimijat.

Ihminen on avainasemassa
luonnon suojelemisessa muovihaitoilta

Vesistöihin päätyneen mikromuovien poistaminen on käytännössä mahdotonta. Siksi muovin päätyminen luontoon täytyy estää.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuoreen raportin mukaan ihmisten toiminnalla on selkeä vaikutus muoviroskan määrään Suomen rannikkoalueilla. Roskaamisen vähentäminen onkin selkein yksittäisen ihmisen toiminto, jolla vaikutetaan lopulta myös mikromuovien määrään luonnossa.

Jätevedenpuhdistuslaitokset poistavat jopa 99 prosenttia kotitalouksissa ja teollisessa toiminnassa syntyvistä mikromuoveista kuten tekstiilikuiduista ja kosmetiikan mikromuoveista. SYKEn arvion mukaan tekstiilikuituja kuitenkin syntyy pyykinpesujen seurauksena pelkästään Suomessa noin 300 tonnia vuodessa. Puhdistusprosessin jälkeenkin tekstiilikuituja päätyy siis vesistöihin vuosittain noin kolme tuhatta kiloa. Tämä tarkoittaa miljardeja ja taas miljardeja muovikuituja kalojen syötäväksi.

”Jo autonrenkaiden kulumisesta arvioidaan syntyvän Suomessa noin kymmenen tuhatta tonnia mikromuoveja rengaspölynä vuodessa.”

Puhdistamolla talteen otetut mikromuovit ja kuidut päätyvät pääsääntöisesti lietteeseen, jota puolestaan käytetään peltojen lannoittamiseen. Jätevesien puhdistustehokkuutta ja lietteen jatkohyödyntämistä täytyy entisestään kehittää ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Hulevesien mukana kulkeutuvia mikromuoveja on vieläkin haasteellisempaa kontrolloida tai puhdistaa. Autonrenkaiden kulumisesta arvioidaan syntyvän Suomessa vuodessa noin kymmenen tuhatta tonnia mikromuovejarengaspölynä, joka lähtökohtaisesti kulkeutuu tuulen tai hule- ja sulamisvesien mukana suoraan luontoon.

Samaa reittiä pitkin luontoon kulkeutuvat mm. rapautuvat tiemerkinnät ja -maalit sekä maataloudessa käytettävät muovimateriaalit. Koska suurin osa hule- tai sulamisvesistä johdetaan Suomessa sellaisenaan vesistöihin, kaivataan kipeästi ratkaisuja hajakuormituksen hallintaan.

Tarvitaan uutta teknologiaa
ja uusia ohjauskeinoja

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on vastikään tehnyt Euroopan komissiolle ehdotuksen tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käytön rajoittamiseksi.

Rajoitusten aiheuttamat toimenpiteet ja mikromuoviksi luokiteltavien materiaalityyppien määritelmä aiheuttaa kuitenkin teollisuudessa huolta. Yhtenä haasteena on mikromuovien monitorointiin tai estämiseen käytettävän teknologian puutteellisuus.

Ympäristöhaittojen näkökulmasta huolena taas on, että rajoitukset kohdentuvat vain tunnettuihin pistelähteisiin. Välittömästi ympäristöön kytköksissä olevaan hajakuormitukseen – kuten käytössä hilseilevät materiaalit – näillä rajoituksilla ei pystytä vaikuttamaan.

Kiertotalouden näkökulmasta kierrätyksen hyödyt toteutuvat vasta, kun talteen kerätty muovi on puhdistettu ja prosessoitu uusioraaka-aineeksi sekä edelleen hyödynnetty uusien tuotteiden valmistuksessa. Muovien kiertotalouden järjestäminen on kuitenkin taloudellisesti haasteellista. Siihen tarvitaan sekä uusia kestäviä teknologisia ratkaisuja että ohjauskeinoja uusiomateriaalien käytön lisäämiseksi.

Tämän sisällön mahdollistaa Itä-Suomen yliopisto.
Journalistinen päätösvalta on MustReadin toimituksella.

Tämä artikkeli on julkaistu Creative Commons CC BY-ND 4.0 -lisenssillä.

Piditkö artikkelista?

Rekisteröidy ja kokeile MustReadia 14 päivää maksutta

Keskustelu

Esko J Pääkkönen 15.2.2023 06:02
Olen eläköitynyt muovitekniikan professori ja muovialan ammattilainen. Kirjoituksenne herätti ajatuksia, joita tässä tarjoan. Tekstissä oli vanhentunutta asiaa aina fraasia ”Merissä on kohta enemmän muovia kuin kaloja” myöten. Myytti muovien sisältämistä kemikaaleista elää, vaikka muovit ovat tarkimmin luupin alla elintarvikekontaktin suhteen. Kosmetiikan hiomarakeiden suhteen alan teollisuus päätti itse jo 10 vuotta sitten suositella muovirakeista luopumista. Teollisuuden mukaan määrä oli vähentynyt 80% jo ennen kuin ECHA julkaisi 2018 ensimmäisen version tarkoituksellisesti lisättyjen muovirakeiden kiellosta.
Muovien kierrätyksen edistämiseksi on Suomessa tehty valtavasti töitä, keräysjärjestelmiä on kehitetty ja kierrätysaste on noussut. Totuus on se, että kaikkia muovituotteita ei voi kierrättää mekaanisesti. Joidenkin muovilajien määrä on liian vähäinen ja osa pakkauksista on monimuovia tai käytössä likaantunutta. Suuri ongelma on myös, että suuri osa muovipakkauksista on elintarvikepakkauksia, eikä niistä tehtyä uusiomuovia saa käyttää elintarvikkeisiin. Kun kemiallinen kierrätys saadaan toimimaan, eivät muovijätteet ole Suomessa enää ongelma. Autonrenkaiden kierrätyshän on jo aukoton.
Muoviroskat merissä saivat 5-6 vuotta sitten valtavan huomion ja sitä kautta muovit demonisoitiin. Somen kautta ja metsäteollisuuden painostamana muoviviha nousi erityisesti Suomessa. Suuret roskien tonnimäärät ja kuolleiden merieläimien kuvat tehosivat, vaikka eläimiä kuolee paljon muuallakin. Kun meribiologit keksivät termin mikromuovi, niin muovien negatiivisuus vain kasvoi. Nyt kaikki polymeerimateriaalisirut, joiden koko oli alle 5 mm, ovat mikromuovia. Näin sitten maali- ja varsinkin kumihiukkaset luetaan muoveihin, vaikka kemiallisesti ne eivät niitä ole ja epätarkka määritelmä haittaa myös tutkimusten lukua. Alun perin mikromuovitutkimusten puute oli, että niitä tekemässä ei ollut muovialan tutkijoita, siksi osa tutkimuksista on epäluotettavia. Myöhemmin on mukaan tullut tavoitehakuisuus, mikromuovit on todettava vahingollisiksi. Huippuna on ruotsalainen tutkimus, jossa nanomuovia ”löytyi” ruutanan aivoista. Kyseessä olivatkin lääketieteelliset elimistössä kulkeutuvat merkkiainehiukkaset eikä sekundaarimuovi. Tänään tehdyissä elimistön nanohiukkastutkimuksissa tutkijoilta tuntuu puuttuvan tieto nanohiukkasten käyttäytymisestä ja hallinnasta. On lähes mahdotonta pitää laitteet ja ympäristö puhtaana niistä, joten löydöksiä voi epäillä.
Polymeerimateriaalihiukkasia on kaikkialla ja tuuli kantaa niitä maapallon joka kolkkaan kuten muitakin pieniä hiukkasia. Vaikka monen julkaisun otsikko on ”Mikromuovin haitat ihmiselle”, perässä on kysymysmerkki. Suomalaisten syömien ja sisään hengittämien muovihiukkasten määrä on suuri mutta THL:n mukaan niin vähäinen, että ei näy terveydessä. Muoviteollisuudessakaan työskentelevillä ihmisillä ei ole ollut hiukkasista terveyshaittoja. Sitä paitsi monilla on elimistössään asennettuna muovisia implantteja. Pelotteluun ei siis ole syytä.
Osa maailmasta on täynnä muoviroskaa, sillä jätehuoltoa ei ole kehitysmaissa. Valitettavasti niissä maissa meret ja joet toimivat kaatopaikkoina, joihin kaadetaan kaikki muutkin jätteet ja teollisuusjätteet ja myrkytkin. Jätehuolto on saatava kaikkialle ja meriroskat kerättävä. Pienet muovisirut voivat olla jäävuoren yläosa, mutta se iso alaosa onkin muuta. Kukaan ei tunnu muistavan teollisuuden ja liikenteen pienhiukkasia, joihin kuolee maailmassa arviolta 8 miljoonaa ihmistä vuodessa tai nokihiukkasia, jotka aiheuttavat napa-alueiden ja vuorten jäätiköiden sulamista. Suomessa vesistöjä uhkaavat ravinteet ja merissä on yhä enemmän ympäristömyrkkyjä (PCB,DDT), jotka kertyvät suurten merinisäkkäiden rasvaan ja tappavat niitä. Mielestäni nämä ovat tällä hetkellä maapallolla polttavampia ongelmia kuin mikromuovit.
Kuten mainittiin, muovit ovat välttämättömiä materiaaleja monella alalla, eikä niitä ilman tulla toimeen. Pelottelu muovien vaarallisilla kemikaaleilla on lopetettava, koska se on some-tekstiä. Ei kannata uskoa satua, että metsätuotteilla korvataan muovit, eikä puun käyttöä nyt ilmeisesti saa lisätäkään. Denkstattin mukaan muovipakkausten korvaaminen muilla materiaaleilla kasvattaa energian tarvetta ja hiilijalanjälkeä 2-3 –kertaisesti, eikä sellusta kannata tehdä muovia. Muovi pysyy jopa puukuitutuotteissa, maitotölkki ja lihatiskin käärepaperi ovat edelleenkin muovipinnoitettuja. Muoviala kehittyy myös, jätehuollon suhteen on tehty kansainvälisiä sopimuksia ja muovien kehitys keskittyy ekologisuuteen ja hiukkasten torjuntaan. Sopivien mikrobien tai hyönteisten avulla voidaan hävittää mikromuovia. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan bakteerit pystyivät hävittämään levää kasvavia polyeteenihiukkasia järvivedessä.
Esko J. Pääkkönen, TkT, ex-professori

Jätä kommentti