1 MustRead ja sen tarkoitus

Lokakuussa 2017 julkaisutoimintansa aloittanut MustRead on yhteiskunnallinen verkkomedia, joka tekee syvällistä politiikan ja talouden asiajournalismia. Toimitukseemme kuuluu kokeneita toimittajia, ekonomisteja ja politiikan tutkija. Noudatamme toiminnassamme lakeja, Journalistin ohjeita ja omia eettisiä ohjeitamme.

MustReadin ydinkohderyhmä on pieni, siihen kuuluu muutamia tuhansia henkilöitä, ja sen muodostavat Suomen tärkeimmät päättäjät. Missiomme on: ”Jotta Suomi tekisi maailman parhaat päätökset.” Toiminnan kasvaessa MustReadin laajempaan kohderyhmään kuuluvat kaikki yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet.

Olemme yksityinen media, jota pyörittää työntekijöiden omistama osakeyhtiö. Liiketoimintamme perustana on sitoutuminen luotettavaan ja vastuulliseen journalismiin.

2 MustReadin yhteistyömallit

Uutena ja innovatiivisena toimijana MustRead etsii jatkuvasti uudenlaisia tapoja tuottaa ja rahoittaa laadukasta yhteiskunnallista journalismia. Luodessamme uusia toimintamalleja pyrimme aina varmistamaan toiminnan yhteensopivuuden journalistisen etiikan kanssa.

MustReadin eettiset ohjeet on laadittu tässä hengessä. Keskitymme näissä ohjeissa ennen muuta kehittämiemme uusien toimintamallien eettisyyteen. Täydennämme ohjeita sitä mukaa kun luomme ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä ohjeet kattavat kaksi alakohtaa, jotka ovat ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamat sisällöt sekä kaupalliset yhteistyösisällöt.

2.1 Ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamat sisällöt

MustRead on kehittänyt uudenlaisia toimintamalleja, joissa journalististen sisältöjen tekeminen mahdollistetaan ulkopuolisella rahoituksella. Rahoituksen avulla kykenemme tuottamaan missiomme mukaista laadukasta yhteiskunnallista journalismia erikoisaloilta, joiden käsittely ilman ulkopuolista rahoitusta olisi taloudellisesti mahdotonta.

Rahoitusmallien luomisessa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että MustReadin journalistinen riippumattomuus säilyy.

Olemme hakeneet rahoitusmalleihin innoitusta yliopistoista, joissa lahjoitusprofessuurit ovat yleisiä. Lahjoitusprofessorimallissa ulkopuolinen rahoittaja rahoittaa jonkin tietyn tutkimusalan tutkimusta ja lahjoittaa professuurin perustamista varten tarvittavat varat. Professori toimii kuitenkin rahoituksesta täysin riippumatta noudattaen tieteen pelisääntöjä ja yliopistollista tutkimusetiikkaa.

MustReadin rahoitusmallissa sovellamme samaa ajattelutapaa journalismiin. Rahoittava taho, esimerkiksi yritys tai järjestö, rahoittaa tiettyä liian vähäiselle journalistiselle huomiolle jäänyttä aihealuetta koskevaa journalismia.

Prosessi etenee seuraavasti: MustRead esittää rahoittajalle hyvin yleisellä tasolla aihealuetta. Tämän jälkeen tuotamme ulkopuolisen rahoituksen mahdollistaman sisällön osana MustReadin tavanomaista journalistista prosessia. Rahoittajalla ei ole sisältöihin journalistista päätösvaltaa.

Ulkopuolisen rahoituksen mahdollistaman sisällön malleja on käytössä tällä hetkellä kahdenlaisia:

Kirjeenvaihtajamalli, jossa rahoitus mahdollistaa toimittajan sijoittamisen tiettyyn maantieteelliseen asemapaikkaan.

Teemamalli, jossa rahoitus mahdollistaa tietyn, laajaa yhteiskunnallista teemaa koskevan journalistisen sisältökokonaisuuden tuotannon.

Nämä ohjeet koskevat kirjeenvaihtaja- ja teemamallien sekä mahdollisten muiden tulevaisuudessa kehittämiämme, samantyyppisten mallien avulla tuotettuja sisältöjä. Käytämme niistä kaikista nimitystä ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamat sisällöt.

Toimituksellinen päätösvalta

Teemme ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamia sisältöjä koskevat ratkaisut aina MustReadin toimituksessa journalistisin perustein.

Ilmoitamme rahoittajalle vain hyvin yleisellä tasolla sisältöjen karkean aihealueen. Rahoittaja ei voi vaikuttaa sisältöjen tekijään, aiheisiin, näkökulmaan, käsittelytapaan, haastateltaviin, kuvavalintoihin tai mihinkään muuhunkaan journalistisesti merkittävään asiaan missään journalistisen prosessin vaiheessa.

Yhteydenpito rahoittajiin

Yhteydenpito rahoittajien kanssa on MustReadin liiketoimintajohdon tehtävä. Rahoittajat ovat rahoitukseen ja sen mahdollistamiin sisältöihin liittyvistä asioista yhteydessä MustReadiin vain yrityksen tai toimituksen johdon kautta, eivät koskaan suoraan rahoituksen mahdollistamia sisältöjä tuottavien, johtoon kuulumattomien journalistien kautta.

Tavanomainen, rahoittajien yleisesti journalisteihin suuntaama yhteydenpito, kuten tiedotteiden ja kutsujen lähettäminen on luonnollisesti sallittua.

Rahoittajien käsittely MustReadissa

Käsittelemme rahoittajatahoja MustReadin journalismissa tasaveroisesti muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Rahoittaminen ei anna erioikeuksia tai suojaa journalistiselta kritiikiltä.

Rahoittajan merkitseminen ja rahoituksen kuvaaminen

Rahoittaminen on julkista ja merkitsemme rahoittajat selvästi rahoituksen mahdollistamiin sisältöihin.

Kerromme rahoittajista ajantasaisesti myös MustReadin sivuilla: mikä tai mitkä rahoittajat sillä hetkellä rahoittavat mitäkin sisältöä. Samassa yhteydessä julkaistaan myös nämä ohjeet.

MustReadin johto ja päätoimittaja vastaavat avoimesti rahoitussopimuksia koskeviin tiedusteluihin. MustReadin ja sopimuskumppaneidemme liikesalaisuuksia emme luonnollisesti julkaise.

Rahoittajien kanssa tehtävät sopimukset

Kirjaamme näiden ohjeiden vaatimukset selkeästi rahoittajien kanssa tekemiimme sopimuksiin. Lisäksi liitämme nämä ohjeet sopimuksiin kokonaisuudessaan.

2.2 Kaupalliset yhteistyösisällöt

MustReadissa julkaistaan journalististen sisältöjen lisäksi myös kaupallisia yhteistyösisältöjä. Kaupallinen yhteistyö rinnastuu mainontaan. Kaupallisissa yhteistyösisällöissä noudatamme mainosrahoitteiseen journalismiin liittyviä vakiintuneita Journalistin ohjeiden tulkintoja ja muita alan parhaita käytäntöjä.

Kaupallisiin yhteistyösisältöihin merkitään selvästi yhteistyökumppani ja se, että kysymys on kaupallisesta yhteistyöstä. Kaupalliset yhteistyösisällöt laaditaan MustReadin kaupallisella osastolla. Kaupalliseen osastoon kuulumattomat toimituksen jäsenet eivät tee kaupallisia sisältöjä. Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin on MustReadin johdon ja kaupallisen osaston tehtävä.

Kaupallisia yhteistyökumppaneita käsitellään MustReadin journalismissa tasaveroisesti muiden vastaavien toimijoiden kanssa. Yhteistyö ei anna erioikeuksia tai suojaa journalistiselta kritiikiltä.

3 Ohjeiden muuttaminen ja julkisuus

Tarvittaessa MustRead voi muuttaa näitä eettisiä ohjeita. Huolehdimme siitä, että ajan tasalla olevat eettiset ohjeet ovat MustReadin sivuilla aina avoimesti luettavissa. Samoin huolehdimme siitä, että ohjeet ovat yhteistyökumppaneidemme tiedossa ja myös kirjattu kaikkiin tekemiimme sopimuksiin.

Lisäys: MustRead Akatemia

MustRead julkaisee MustRead Akatemia -palvelussa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden tieteelliseen tutkimukseen perustuvia asiantuntijasisältöjä.

MustRead Akatemian tarkoituksena on saattaa tutkijoiden tuottamaa tärkeää tutkimustietoa päättäjien ja suuren yleisön tietoisuuteen. MustRead Akatemiaa toteutetaan yhteistyössä tieteellistä tutkimusta tekevien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

MustRead Akatemian sisällöt ovat yhteistyöyliopistojen ja -laitosten tutkijoiden laatimia. MustRead valitsee kirjoittajat ja aiheet, tukee tutkijoita kirjoitustyössä, editoi kirjoitukset ja jakaa ne omissa kanavissaan päättäjille ja muille lukijoille.

Yhteistyökumppanit rahoittavat MustRead Akatemiaa ja tukevat MustRead Akatemian toimitusta kirjoittajien hankinnassa.

MustReadin toimitus tekee MustRead Akatemia -sisältöjä koskevat päätökset journalistisin perustein. Sisällöt käsitellään toimituksessa samalla tavalla kuin muutkin MustReadissa – esimerkiksi Näkemys-palstalla – julkaistavat toimitukseen kuulumattomien asiantuntijoiden mielipidekirjoitukset.

Julkaisupäätös ja muut journalistiset päätökset tehdään aina MustReadin toimituksessa.

MustRead Akatemia eroaa kuitenkin muista MustReadin ulkopuolisen rahoituksen turvin tuottamasta journalismista muutamalla olennaisella tavalla.

MustRead Akatemiassa julkaistut sisällöt ovat osa yliopistojen lakisääteistä niin sanottua kolmatta tehtävää eli ympäröivän yhteiskunnan palvelemista. Tutkijat ovat itsenäisiä tieteentekijöitä, eivät yliopiston tai tutkimuslaitoksen edustajia.

Jutut julkaistaan Creative Commons -yhteiskäyttölisenssillä. Ne voidaan siis julkaista sellaisenaan uudelleen missä tahansa mediassa tai muulla alustalla.

Näistä erityispiirteistä johtuen MustRead Akatemiaa koskeva eettinen ohje poikkeaa jonkin verran muuta ulkopuolisen rahoituksen turvin tuotettua journalismia koskevasta ohjeesta.

Toisin kuin muissa ulkopuolisella rahoituksella tuotetuissa journalistisissa yhteistyömalleissa, MustRead Akatemian toimittajat pitävät suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihin kirjoittajien löytämiseksi. Potentiaalisten kirjoittajien joukon suuruuden ja tieteenalojen laajan kirjon vuoksi tämä yhteistyö on välttämätöntä.

Lopullisen päätöksen kirjoittajien ja aiheiden valinnasta tekee kuitenkin aina MustReadin toimitus.

Vaikka MustRead päättää sisältöjen julkaisusta ja niiden toimituksellisesta muokkauksesta, MustReadin  toimitus ei koskaan muokkaa sisältöjä niin, että kirjoittajan tieteellisen pätevyyden tai tutkijanetiikan arvostus vaarantuvat. 

Muilta osin MustRead Akatemiassa noudatetaan samaa eettistä ohjetta kuin muissa ulkopuolisen rahoituksen malleissa.

Ohjeiden julkaisuhistoria:

Julkaistu 5.9.2019

Päivitys 29.6.2021: Muutettu journalistista päätösvaltaa koskevia kohtia siten, että käy selväksi, että MustReadin käsittelemät journalistiset teemat on valittu MustReadin aloitteesta. Tarkennettu määritelmää, että kaupalliseen osastoon kuulumattomat toimituksen jäsenet eivät tee kaupallisia sisältöjä.

Päivitys 30.8.2022. Lisätty MustRead Akatemiaa koskeva kohta.